Portlandia

S 8, Ep 7 Portland So White

You know that I'm not white, right?